1. Definicje
  1. Sprzedający – Zakład Informatyki Stosowanej s. c. Jarosław Glapiak, Beata Mazur-Glapiak ul. Rumińskiego 6 85-030 Bydgoszcz NIP: 554-231-27-09, REGON: 092506297, który w ramach prowadzenia działalności gospodarczej sprzedaje w Sklepie internetowym towary.
  2. Użytkownik – osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Internetu, nabywająca, lub zamierzająca nabyć towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie internetowym.
  3. Sklep internetowy – zbiór stron internetowych, za pośrednictwem których Sprzedający umożliwia Użytkownikom zawieranie Umów sprzedaży i Umów o świadczenie usług, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.zis.com.pl.
  4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie internetowym na zasadach wynikających z Regulaminu Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż towaru na rzecz Kupującego.
  5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
  6. Materiały – wszelkie informacje zawarte na stronach Sklepu internetowego, m.in. nazwy, opisy, zdjęcia, ilustracje, oznaczenia producentów towarów.
  7. Kupujący – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedającym Umowę sprzedaży.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym także Kupujących w Sklepie internetowym Sprzedającego.
  2. Regulamin dostępny jest bez przerwy na stronie internetowej Sklepu internetowego w sposób umożliwiający Użytkownikom dostęp do niego, a także jego pozyskanie i utrwalenie.
 3. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego
  1. Sprzedający udostępnia możliwość korzystania ze Sklepu internetowego osobom posiadającym dostęp do Internetu, korzystającym z przeglądarek w wersjach co najmniej Internet Explorer 8 lub Mozilla Firefox 8 lub Chrome 10 lub Opera 10 lub Safari 5, obsługujących język Javascript, jednak zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
  2. Sprzedający nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat za korzystanie z funkcji sklepu.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w formularzach oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podane przez Użytkownika nie mogą w żaden sposób naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do nie podawania osobom trzecim swojego loginu i hasła używanego w Sklepie internetowym.
  5. Wszelkie Materiały umieszczone w Sklepie internetowym są własnością Sprzedającego lub firm trzecich (w tym producentów i dystrybutorów towarów i usług) i jakiekolwiek wykorzystanie ich przez Użytkownika jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego lub uprawnionych podmiotów trzecich.
 4. Rejestracja Użytkownika w Sklepie internetowym
  1. Rejestracja użytkownika w Sklepie internetowym jest konieczna w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Użytkownik bez dokonania rejestracji może przeglądać oferowane przez Sprzedającego produkty w Sklepie internetowym.
  2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego w Sklepie internetowym i wymaga od Użytkownika posiadania dostępu do poczty elektronicznej.
  3. Sprzedający zapewnia zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do panelu konta klienckiego, który umożliwia m.in. podgląd historii składanych zamówień w Sklepie internetowym.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania aktualnych danych w panelu konta klienckiego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany tych danych Użytkownik ma obowiązek przeprowadzenia aktualizacji tych danych przez złożeniem nowego zamówienia.
 5. Zawieranie umowy
  1. Wszelkie informacje odnośnie towarów są dostępne w Sklepie internetowym. Użytkownik przez złożeniem zamówienia ma możliwość zapoznania się z takimi informacjami jak opis, parametry techniczne, cechy, cena produktu, czy koszty dostawy. Sprzedający zobowiązuje się do udostępniania tych informacji Użytkownikowi w sposób jasny i rzetelny, aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu internetowego oraz składanie zamówień.
  2. W celu ułatwienia składania zamówień Sprzedający udostępnia Użytkownikom funkcję wirtualnego koszyka, w którym można umieszczać towary znajdujące się w Sklepie internetowym. Funkcja koszyka umożliwia Użytkownikowi gromadzenie wielu towarów przed dokonaniem zamówienia jednocześnie podsumowując ich wartość i przeliczając koszt dostawy.
  3. W celu rozpoczęcia procesu realizacji złożonego zamówienia Użytkownik musi zalogować się na swoje konto w Sklepie internetowym, lub stworzyć nowe konto zgodnie z zasadami Regulaminu.
  4. Aby złożyć zamówienie Użytkownik musi w kolejności: umieścić w wirtualnym koszyku interesujące go produkty, zalogować się na swoje konto, wybrać adres dostawy produktów oraz dane, na jakie ma być wystawiony dokument sprzedaży (faktura VAT), wybrać sposób dostawy i metodę płatności oraz potwierdzić złożenie zamówienia.
  5. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  6. Informacje zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
  7. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wysyła do Sprzedającego informację o złożeniu oferty zawarcia Umowy sprzedaży. Sprzedający przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia oraz, po zweryfikowaniu zgodności z Regulaminem, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomości są wysyłane na adres elektronicznej poczty Kupującego, który został użyty podczas rejestracji w Sklepie internetowym.
  8. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym następuje w momencie wysłania przez Sprzedającego informacji do Kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie bankowym Sprzedającego.
 6. Płatność
  1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty pokrywającej zamówione produkty oraz koszt ich dostawy odpowiedni dla wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Jeśli przez 14 dni od momentu złożenia zamówienia Sprzedający nie otrzyma za nie odpowiedniej zapłaty, zamówienie zostaje anulowane. O anulowaniu zamówienia Kupujący jest informowany poprzez pocztę elektroniczną.
  2. Wszelkie ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Koszt dostawy jest liczony osobno dla każdego zamówienia i jest dostępny w cenniku dostaw podczas składania zamówienia.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz kosztów dostaw. Zmiana cen nie obowiązuje w przypadku zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.
 7. Dostawa
  1. W przypadku dokonania pomyślnego zakupu przez Kupującego zamówiony towar jest wysyłany na adres podany przez niego w formularzu.
  2. Przybliżony czas dostawy jest podawany każdorazowo podczas składania zamówienia. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia Kupujący wciąż nie otrzyma zamówionego towaru proszony jest o bezpośredni kontakt drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną na dane podane w Sklepie internetowym.
  3. Kupujący może wybrać odbiór osobisty, jako sposób dostawy towarów, jeśli chce odebrać zamówiony towar osobiście, w siedzibie firmy Sprzedającego. W tym przypadku Kupujący nie pokrywa żadnych kosztów dostawy, a zobowiązany jest jedynie zapłacić za zakupiony towar.
  4. Jeśli Sprzedający z jakiejkolwiek przyczyny nie jest w stanie spełnić świadczenia dostawy zamówionych towarów poinformuje o tym pocztą elektroniczną Kupującego w przeciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Sprzedający umożliwia Kupującemu w takiej sytuacji odstąpienie od Umowy sprzedaży lub jeśli jest to możliwe oczekiwanie na dostawę w późniejszym terminie.
  5. Towar wysyłany przez sprzedającego jest towarem fabrycznie nowym, bez wad.
 8. Reklamacje i gwarancje
  1. W przypadku niezgodności towaru z Umową sprzedaży Sprzedający ponosi odpowiedzialność do dwóch lat od momentu zakupu zgodnie z artykułem 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 roku.
  2. Reklamacje można składać Sprzedającemu w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym lub drogą pisemną na adres firmy Sprzedającego.
  3. Dane, które należy podać, aby Sprzedający mógł rozpatrzyć reklamację to: dane osobowe Kupującego, data zawarcia oraz numer zawartej Umowy, która stanowi podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem oczekiwań Kupującego, powód zgłoszenia reklamacji.
  4. Sprzedający rozpatruje poprawnie zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a o rozstrzygnięciu informuje Kupijącego tą samą drogą, którą nastąpiło zgłoszenie.
  5. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.
 9. Odstąpienie od umowy
  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
  2. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu w formie papierowej lub drogą elektroniczną. Sprzedający bezzwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia wysyła potwierdzenie otrzymania odstąpienia na trwałym nośniku drogą, którą przyszło oświadczenie.
  3. Odstąpienie od Umowy sprzedaży skutkuje uznaniem tej umowy za nieważną, a wszelkie koszty poniesione w związku z tą umową ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot tych kosztów następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku, gdy zwrotowi podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można odstąpić. Oznacza to, że opakowania, na których naruszona będzie plomba producenta nie podlegają możliwości zwrotu.
 10. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedającemu w ramach rejestracji jest Sprzedający.
  2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz na potrzeby funkcjonowania sklepu i nie udostępnia ich innym podmiotom.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty opublikowania tych zmian w Sklepie internetowym lub od daty przesłania tych zmian na adresy poczty elektronicznej zarejestrowanych Użytkowników Sklepu internetowego.
  2. W przypadku zamówień złożonych przed upłynięciem 7 dni od wprowadzenia zmian w Regulaminie Kupujący ma prawo wyboru do których ustaleń się zastosuje. W przypadku braku takiej informacji od Kupującego obowiązywać będzie nowsza wersja Regulaminu.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 listopada 2016 r.